NEMOKAMAS PRISTATYMAS NUO 70 EUR.

Jūsų prekių krepšelis tuščias

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1.    BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1.    Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes https://sloww.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė), ir MB Go slow, juridinio asmens kodas 306188633, PVM mokėtojo kodas LT100015518110, buveinės adresas – Visorių g. 8, LT – 08300, Vilnius (toliau – Pardavėjas), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.
1.2.    Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Parduotuvėje.
1.3.    Prekės parduodamos ir pristatomos Lietuvos Respublikos ir užsienio teritorijose.
1.4.    Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles, todėl kiekvieną kartą prieš užsakydami ir (ar) pirkdami prekes Parduotuvėje, atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
 
2.    PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS


2.1.    Parduotuvėje prekes gali pirkti Pirkėjai, pateikę Parduotuvėje prašomus nurodyti duomenis. Prieš pateikdamas duomenis Pirkėjas privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui pateikus duomenis Parduotuvėje, laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka. Taip pat patvirtinate, kad esate ne jaunesnis nei 16 metų arba, kitu atveju, naudojatės Parduotuve su tėvų ar globėjų sutikimu ar leidimu.
2.2.    Pirkėjas savo duomenis pateikia tam skirtoje Parduotuvės formoje, suvedant į ją būtiną informaciją. Duomenys gali būti pateikiami tik Pirkėjo vardu. Pirkėjas pats yra atsakingas už duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą.
2.3.    Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
2.4.    Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje: (i) suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų; (ii) nurodo prekių pristatymo adresą; (iii) susipažinęs su Taisyklėmis, pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka užsakymą; ir (iv) Pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir (ar) atsiųsdamas patvirtinimo pranešimą ir PVM sąskaitą faktūrą. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.5.    Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2.6.    Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei jis neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas neatitinka reikalavimų prekėms įsigyti, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas atlieka didmeninius pirkimus ir (ar) dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai arba prekės užsakinėjamos neįprastu dažnumu, taip pat vadovaujantis kitais nusistovėjusiais kriterijais.
 
3.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


3.1.    Pirkėjas turi teisę:
3.1.1.    Pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
3.1.2.    Grąžinti ir (ar) pakeisti nekokybiškas ir (ar) netinkamai sukomplektuotas prekes;
3.1.3.    Kai Pirkėjas yra vartotojas – atsisakyti Parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių užsakymo dienos. Tokiu atveju Pirkėjas prekes grąžina Pardavėjui. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju ir grąžinti prekes tik tuo atveju, jei prekės nebuvo naudojamos, sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekių ar jų pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini, norint apžiūrėti gautas prekes (ši nuostata netaikoma nekokybiškų prekių grąžinimo atveju). Atsisakymo teisės įgyvendinimo ir prekių grąžinimo tvarka atsisakius sutarties nurodoma šių Taisyklių dalyje „Teisė atsisakyti sutarties. Prekių grąžinimas“;
3.1.4.    Kitas Taisyklėse ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.2.    Pirkėjas įsipareigoja:
3.2.1.    Sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
3.2.2.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo Parduotuvėje nurodyti ir išsaugoti duomenys, nedelsdamas juos atnaujinti;
3.2.3.    Nevykdyti didmeninių pirkimų, taip pat nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
3.2.4.    Laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų
reikalavimų.
 
4.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


4.1.    Pardavėjas turi teisę:
4.1.1.    Be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir (ar) pažeidžia esmines savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.2.1., 3.2.2, 3.2.3. punktuose. Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
4.1.2.    Riboti didmeninius pirkimus;
4.1.3.    Susidarius svarbioms aplinkybėms, laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį puslapį apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte;
4.1.4.    Pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir (ar) bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas. Apie pakeitimus skelbiama Parduotuvėje. Šio punkto nuostatos netaikomos jau sudarytoms Pirkimo – pardavimo sutartims, kaip tai apibrėžta Taisyklių 2.4. punkte.
4.2.    Pardavėjas įsipareigoja:
4.2.1.    Dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai, ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas atsako už tiesioginius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų;
4.2.2.    Gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
4.2.3.    Dėl svarbių aplinkybių (pavyzdžiui, techninės kliūtys, dėl kurių Parduotuvėje buvo klaidingai nurodytos užsakytų prekių kainos, kiekiai ar kita esminė informacija, negalima pristatyti užsakytų prekių ir pan.) negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas ar kiek įmanoma savo savybėmis panašias prekes. Šalys susitaria, kad Pirkėjui atsisakius priimti analogiškas ar savo savybėmis panašias prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo Pirkėjo atsisakymo gavimo dienos.
 
5.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS


5.1.    Prekių kainos Parduotuvėje ir (ar) užsakyme yra nurodomos nacionaline valiuta – eurais, su įskaičiuotu PVM (pridėtinės vertės mokesčiu).
5.2.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma, suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis privalo netęsti prekių užsakymo procedūros.
5.3.    Tik išimtinais atvejais, esant technologinių sprendimų klaidoms, jei faktinė prekių pardavimo kaina yra mažesnė, nei Parduotuvėje nurodyta prekių kaina, Pardavėjas parduoda prekes už mažesnę kainą. Jei faktinė prekių pardavimo kaina yra didesnė, nei Parduotuvėje nurodyta prekių kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba atmesti tokių prekių užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis, ar šis sutinka įsigyti prekes už didesnę kainą.
5.4.    Prekių pristatymo mokestis į prekių kainą, nurodytą Parduotuvėje, neįskaičiuotas. Pirkėjas privalo sumokėti kainą už prekių pristatymą, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo. Jeigu Pirkėjas perka prekių už Parduotuvėje nurodytą sumą, prekių pristatymas yra nemokamas.
5.5.    Perkant prekes Parduotuvėje atsiskaityti galima šiais būdais:
5.5.1.    atliekant išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu į Pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą;
5.5.2.    kreditinėmis kortelėmis.
5.6.    Pasirinkus šiuos mokėjimo būdus, Pirkėjas bus nukreipiamas į savo elektroninės bankininkystės puslapį ar kreditinių kortelių operatoriaus puslapį. Jame Pirkėjui reikės patvirtinti paruoštą pavedimo formą ir (ar) nurodyti papildomą apmokėjimui reikalingą informaciją. Prisijungimo prie šių puslapių duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojama tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama Pardavėjui. Atlikus mokėjimą, Pirkėjui Parduotuvėje bus parodomas apmokėjimo rezultatas.
 
6.    PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1.    Prekių pristatymas vykdomas Lietuvos ir užsienio teritorijose per Pardavėjo pasitelktas siuntimo kompanijas už Parduotuvėje nurodytą mokestį. 
6.2.    Prekių pristatymo mokesčio dydis priklauso nuo prekių pristatymo būdo ir Pirkėjo pasirinktos siuntimo kompanijos. 
6.3.    Prekės, kurios yra sandėlyje, Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo Lietuvos teritorijoje paprastai pristatoma per 7 darbo dienas, į užsienio teritorijas – paprastai per 10 – 15 darbo dienų. Jei prekių nėra sandėlyje, Pirkėjas bus informuojamas apie galimą pristatymo laiką. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekės būtų pristatytos kaip įmanoma greičiau. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomų prekių nėra Pardavėjo sandėliuose. Prieš pateikdami užsakymą, atkeipkite dėmesį į švenčių ir poilsio dienas Lietuvoje bei Europoje – jos gali daryti įtaką pristatymo laikui, t. y. galimi pristatymo vėlavimai (1-2 d. d.).
6.4.    Galima prekių pristatymo data Pirkėjui nurodoma Pardavėjo patvirtinime apie prekių užsakymą. 
6.5.    Kai siunta pristatoma į Pirkėjo pasirinktą paštomatą, kurjeris trumpąja SMS žinute ir/ar el. laišku atsiunčia kodus, kurie skirti siuntai atsiimti. Kai prekės pristatomos į paštomatus, Pirkėjas privalo atsiimti prekes iš paštomato per kurjerio trumpojoje SMS žinutėje ir/ar el. laiške nurodytą terminą. Neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja, nutraukia prekių pirkimo - pardavimo sutartį, o sumokėtos sumos grąžinamos Pirkėjui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo anuliavimo dienos.
6.6.    Kai prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, Pirkėjas, pastebėjęs prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimų, privalo tai pažymėti siuntą pristačiusio asmens duomenų formose, nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu ir turi teisę nepriimti prekių. 
6.7.    Jei Pirkėjas pretenzijų neturi, jis privalo pasirašyti siuntą pristačiusio asmens duomenų formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos tinkamai ir yra tinkamos kokybės.
6.8.    Kai prekės pristatomos Pirkėjui nurodytu adresu, nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės ar asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti siuntą pristačiusio asmens duomenų formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
6.9.    Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir (ar) nepristatymu.
6.10.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 
7.    PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA


7.1.    Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Jei prekių charakteristikos ar savybės pavadinime ir  aprašyme nurodytos skirtingai ir prieštarauja vienos kitoms, laikoma, kad teisinga informacija pateikta prekės aprašyme.
7.2.    Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
7.3.    Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos gali būti nurodomi prekių aprašymuose.
 
8.    TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

8.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui šių prekių:
8.1.1. kurios neatitinka Taisyklių 8.5. p. išdėstytų sąlygų;
8.1.2. kokybiškų maisto papildų;
8.1.3. kitų greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
8.1.4. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios netinkamos grąžinti dėl higienos ar dėl sveikatos apsaugos;
8.1.5. kitų prekių, kurias Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti, vadovaudamasis galiojančiais teisė aktais.
8.2.    Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių pristatymo (gavimo) dienos atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, kaip numatyta Taisyklių 3.1.3. punkte. Atsisakydamas sutarties Pirkėjas gali arba pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo forma, patvirtinta 2014 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-154 ir ją galima rasti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9, arba užpildyti ir pateikti elektroniniu paštu info@sloww.lt laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą. Laisvos formos pranešime apie sutarties atsisakymą turi būti nurodyti šie duomenys:
8.2.1.    Jūsų vardas ir pavardė,  adresas;
8.2.2.    grąžinamos prekės;
8.2.3.    užsakymo numeris;
8.2.4.    užsakytų/gautų prekių data;
8.2.5.    sąskaitos numeris, jeigu pageidaujate, kad pinigai būtų grąžinti į kitą banko sąskaitą nei ta, iš kurios pirkote grąžinamas prekes. 
8.3.    Prie pavyzdinės sutarties atsisakymo formos ar laisvos formos prašymo būtina pridėti prekių pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašą ar kita) (toliau prekių pirkimo - pardavimo dokumentas). Pirkėjui viena  sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu.
8.4.    Prekės grąžinamos, naudojantis siuntų kompanijų paslaugomis, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekių tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. 
8.5.    Pardavėjas šiomis nuostatomis informuoja, kad pinigai už prekes, įskaitant Pirkėjo už prekių pristatymą apmokėtas sumas, grąžinami į Jūsų sąskaitą, iš kurios sumokėjote už prekes, nebent atsisakydami sutarties nurodėte kitos sąskaitos numerį, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui ir (ar) jam pateiktas patikimas patvirtinimas apie prekių išsiuntimą Pardavėjui. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, banko sąskaitos nenurodymo, netikslių duomenų ar pan.). 
8.6.    Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų (netaikoma prekių grąžinimui dėl jų kokybės trūkumų):
8.6.1.    grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.6.2.    prekės turi būti Pirkėjo nesugadintos;
8.6.3.    prekės turi būti nenaudotos, nepraradusios prekinės išvaizdos;
8.6.4.    grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
8.6.5.    grąžinant prekes būtina pateikti prekių pirkimo - pardavimo dokumentą ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą.
8.7.    Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti Pardavėjo prekes pataisyti (remontuoti), pakeisti netinkamos kokybės prekes į tinkamas, sumažinti prekių kainą ar grąžinti prekes (netaikoma esant mažareikšmiam trūkumui). 
8.8.    Netinkamos kokybės prekės taisomos, keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui, vadovaujantis prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis. 


 
9.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


9.1.    Pirkėjas atsako už Parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas Parduotuvėje nepateikia tikslių ir (ar) laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2.    Pirkėjas atsako už Parduotuvėje pateiktų duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.3.    Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis Parduotuve.
9.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir (ar) Sutarties sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta
9.5.    Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
9.7.    Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir (ar) prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl ne Pardavėjo pasitelktų pirkimo – pardavimo sutarčiai vykdyti trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.
 
10.    INFORMACIJOS TEIKIMAS


10.1.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
10.2.    Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
10.3.    Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
 
11.    NUOLAIDOS IR AKCIJOS


11.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas Parduotuvėje. Tam tikrų akcijų vykdymo metu Pardavėjas gali suteikti Pirkėjui nuolaidų kuponų (savo virtualių pinigų). Išsami informacija, susijusi su akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje.
11.2.    Jei Pirkėjas grąžina prekes, už kurias buvo dalinai arba pilnai sumokėta nuolaidų kuponais, šie nuolaidų kuponai yra panaikinami ir negrąžinami. Kai Pirkėjas įsigyja prekes, kurias perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekių grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekes realiai sumokėta suma.
11.3.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, pakeisti lojalumo taškų gavimo, jų panaudojimo, atsiskaitant už prekes, sąlygas ir tvarką, taip pat juos panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, lojalumo taškų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
 
12.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


12.1.    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekių garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
12.2.    Taisyklėms ir Pirkimo – pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
12.3.    Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
12.4.    Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.5.    Prašymą ir (ar) skundą dėl Parduotuvėje įsigytų prekių galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.

SLOWW puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.

Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Išsami informacija apie slapukus ir jų naudojimo tvarką mūsų Privatumo politikoje.